طرح سرشماری تعاونی های سراسر كشور از فردا آغاز می شود

طرح سرشماری تعاونی های سراسر كشور از فردا آغاز می شود

رییس گروه سازماندهی واجرای طرح سرشماری تعاونی های كشورگفت ‏:‏به منظور دستیابی به تعداددقیق تعاونی های فعال كشور,طرح سرشماری این واحدهااز روزچهارشنبه ‏25 ‏آذربه مدت یك ماه آغازمی شود‏.‏
حمیدقاسمی روزسه شنبه درگفت وگوباخبرنگارایرنا,افزود‏:‏وظیفه اجرای این طرح به استنادمصوبه سال گذشته شورای عالی آماركشوربه وزارت تعاون محول شده تادرسراسركشورانجام شود‏.‏
وی گفت ‏:‏هدف ازاجرای این سرشماری مشخص شدن دقیق چارچوبهای آماری بخش تعاون بانوع فعالیت های آن درسراسركشوراست ‏.‏
قاسمی به نقش بخش تعاون دراقتصادملی اشاره كردوگفت ‏:‏پس ازاستخراج آمارهای موردنیازسهم بخش تعاون دراقتصادملی نیزبرای دست اندركاران این بخش مشخص خواهدشد‏.‏
رییس گروه سازماندهی واجرای طرح سرشماری تعاونی های كشوراظهارداشت ‏:‏ اجرای برنامه ریزی دقیق دربخش تعاون وتعیین نیازهای اساسی دراین بخش برای تحقق بهتراین سرش ماری ضروری است ‏.‏
وی ,شناسایی مشكلات وموانع این بخش اقتصادی راضروری دانست ویادآور شد‏:‏دراین طرح تمام تعاونی های فعال زیرمجموعه وزارتخانه های تعاون ,جهاد كشاورزی وبازرگانی شناسایی خواهندشد‏.‏
به گفته قاسمی ,تاكنون ‏101 ‏هزارو‏59 ‏تعاونی در سراسر كشور شناسایی شدند كه با استخراج نتایج این سرشماری آماردقیق آن مشخص خواهدشد‏.‏
رییس گروه سازماندهی واجرای طرح سرشماری تعاونی های كشور,تاكیدكرد‏:‏ این سرشماری در قالب هفت گروه عملیاتی باحضوردوهزارنفرآمارگیر, بازبین ,كارشناس مسوول ,كارشناس فنی با مسوولیت مدیران كل تعاونی استانها درسراسركشوراجرامی شود‏.‏
وی ,همكاری های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ومركزآماردراین طرح را یادآور شد و افزود‏: ‏بااجرای این طرح ,تعاونی های فعال وغیرفعال تمام استانهاشناسایی ومیزان تولید, صادرات واشتغال آنهانیزمشخص خواهدشد‏.‏
وی بابیان آنكه استفاده ازآماردقیق كمك بزرگی به برنامه ریزان در زمینه توسعه فعالیت تعاونی ها خواهد كرد, گفت ‏:‏ در اجرای این طرح علاوه بر مركز آمار ایران و استانداریهای سراسر كشور, وزراتخانه های تعاون ,جهاد كشاورزی وبازرگانی نیزمشاركت دارند‏.‏ /كد#241013ت


24 آذر 1383 10:13
چاپ | ارسال به ديگران

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

به نظرشما کدامیک از گروه رشته های تحصیلی شانس بیشتری برای یافتن فرصت شغلی دارند؟