نگاهی به روند اجرایی طرح بزرگ "پرورش ماهی" در شهرستان مرزی قصرشیرین

نگاهی به روند اجرایی طرح بزرگ "پرورش ماهی" در شهرستان مرزی قصرشیرین

طرح بزرگ پرورش ماهی شهدای قصرشیرین به وسعت هشت هزار و ‏100 ‏هكتار در منطقه مرزی دشت خسروی در ناحیه جنوب تا جنوب شرقی شهرستان قصرشیرین در دست اجرا است‏.‏
محل اجرای این طرح بزرگ و ملی از شمال به قصرشیرین و از شرق به رودخانه الوند و از غرب و شمال غربی به بزرگراه كربلا در محور قصرشیرین خسروی و از جنوب به نوار مرزی ایران و عراق محدود می شود‏.‏
طرح پرورش ماهی شهدای قصرشیرین در اواسط سال ‏1375 ‏توسط اداره كل شیلات استان كرمانشاه برای اجرا به معاونت تكثیر و پرورش شیلات كشور معرفی شد و پس از اخذ مجوزهای لازم عملیات اجرایی آن در سال ‏1377 ‏با احداث سد انحرافی آغاز شده است.‏
احداث كانالهای انتقال آب این طرح بزرگ نیزازسال ‏1379 ‏شروع شده كه مزارع پرورش ماهی آن طی سه مرحله احداث می شود‏.‏
سطح آبگیرومفیداین طرح سه هزارهكتاردرحدفاصل قصرشیرین وخسروی درحال اجرااست وطول كانال های اصلی آن ‏17/5 ‏كیلومتروطول كانال های درجه یك ودواین طرح حدود‏52 ‏كیلومترمی باشد‏.‏
درابتدای اجرای طرح به منظورآبگیری مزارع پرورش ماهی سدانحرافی در منطقه احداث شدكه دارای سرریزبتونی بوده وطول كلی آن حدود‏41 ‏مترو ارتفاع آن ازپی حدودپنج مترمی باشد‏.‏ محل احداث این سد در دو كیلومتری پایین دست پل قصرشیرین بر روی رودخانه الوند است.‏
ظرفیت آبگیری این سدبه صورتی است كه می تواندبمنظورتامین آب استخرهای پرورش ماهی طرح درساحل سمت راست ‏12 ‏مترمكعب درثانیه وبرای تامین آب اراضی كشاورزی نیم مترمكعب درثانیه درساحل سمت چپ راتامین نماید‏.‏
مدیركل شیلات استان كرمانشاه دراین خصوص گفت ‏: ‏اهداف اجرای طرح بزرگ پرورش ماهی قصرشیرین شامل ,استفاده بهینه ازمنابع آب وخاك درحاشیه رودخانه مرزی الوند,تعریف كاربری جدیدبرای استفاده ازاراضی غیركشاورزی برای پرورش ماهی ,ایجاداشتغال مولددرمنطقه مرزی قصرشیرین ,توسعه آبزی پروری وافزایش تولیدمی باشد‏.‏
محمدرضاجمشیدی ,بهره برداری ازمنابع آبی درحال خروج ازكشورو افزایش مصرف سرانه ماهی درمنطقه بااستفاده ازماهیان پرورشی وامكان صادرات آن به سایراستانهاوخارج ازكشورراازدیگراهداف اجرای این طرح برشمرد‏.‏
وی تصریح كرد‏: ‏مهمترین عوامل اجرای این طرح درمنطقه مرزی قصرشیرین مطالعات شركت مهندسی مشاورطرح درچندسال برروی رودخانه مرزی الوندو سرشاخه های آن ,مطالعات مقدماتی توسطشیلات ,بررسی وضعیت موجودمنطقه , ارزیابی اقتصادی طرح درمنطقه قصرشیرین به لحاظشرایطآب وهوایی وخاك مناسب ,خالی بودن اكثرروستاهای آن ازسكنه وامكانات بالقوه ای كه در منطقه وجوددارد,بوده است ‏.‏
وی اظهارداشت ‏:‏اراضی مورداستفاده درطرح شیلات شهدای قصرشیرین براساس آزمایش های مشاورازاراضی درجه چهاربه بالاست ومیزان اراضی درجه یك ودو این طرح بسیارمحدوداست ‏.‏
جمشیدی افزود‏:‏به دلیل واقع شدن این اراضی دردل طرح درنظراست كه به كشت علوفه اختصاص داده شود‏.‏
مدیركل شیلات استان كرمانشاه تاكیدكرد‏:‏شیلات تمامی خسارات وارده و همچنین قیمت اراضی استفاده شده درطرح رابه كشاورزان پرداخت كرده است. وی اظهارداشت ‏:‏مشكلات فرآروی طرح درحال حاضركمبودتسهیلات واعتبارات كمبودشركت های پیمانكاروعملیات خاكی جهت احداث مزارع می باشد‏.‏
وی گفت ‏:‏اعتبارات عمرانی طرح شهدای قصرشیرین ازمحل اعتبارات استانی و فروش اوراق قرضه واعتبارات ملی است. وی تصریح كرد‏:‏زیرساخت تمام مزارع بانظرمشاورطرح كه یكی ازمشاورین
متبحردرامورآب ,آبیاری ,زهكشی وسدسازی است ,انجام شده ومشكل خاصی نیزتاكنون دراین زمینه وجودنداشته است ‏.‏
به گفته جمشیدی ,درمنطقه اجرای طرح دریاچه احداث نمی شود,بلكه استخر های مزارع پرورش ماهی به صورت كوچك كه حداقل مساحت آن نیم هكتاروحداكثر آن یك هكتارمی باشداحداث می شود‏.‏
جمشیدی اظهارداشت ‏:‏اعتبارات پیش بینی شده زیربنایی این طرح ‏123 ‏میلیارد و‏115 ‏میلیون ریال بوده كه حدود‏85 ‏میلیاردریال آن تامین شده است.‏ وی تاكیدكرد‏: ‏پیشرفت فیزیكی این طرح درحال حاضرحدود‏80 ‏درصداست ‏.‏
به گفته وی ,تاكنون تعداد‏15 ‏طرح باوسعت ‏265 ‏هكتارناخالص و‏163 ‏هكتاربااعتبار‏10 ‏میلیاردریال تسهیلات بانكی ودومیلیاردو‏829 ‏میلیون ریال سهم آورده ومجموع ‏12 ‏میلیاردو‏829 ‏میلیون ریال برای اجرابه تصویب رسیده است ‏.‏
?مدیركل شیلات استان كرمانشاه افزود‏:‏ساخت وساز‏10 ‏مزرعه دربخش عملیات خاكی به اتمام رسیده وتعدادچهارمزرعه باوسعت ‏50 ‏هكتارنیزآماده بهره برداری است ‏.‏
به گفته جمشیدی ,شرایطواگذاری طرح درشیلات قصرشیرین براساس مصوبات كمیته برنامه ریزی استان واولویت واگذاری به اشخاص بومی وهمچنین افرادی می باشدكه بتوانندمبالغ سهم آورده خودراكه توسطبانك اعلام می شود, پرداخت نموده ودرمنطقه هزینه كنند‏.‏
به گفته فرماندارقصرشیرین نیز,عملیات اجرایی طرح بزرگ شیلات شهدای قصرشیرین درحاشیه محورخسروی درقالب ‏17 ‏كیلومترازسال ‏77 ‏آغازشده است ‏.‏
شهریارحیدری افزود‏:‏باراه اندازی این طرح زمینه اشتغال بكارچهار هزارنفربصورت مستقیم وغیرمستقیم فراهم می شود‏.‏ شهرستان مرزی قصرشیرین باحدود‏27 ‏هزارنفرجمعیت درغرب استان كرمانشاه واقع شده است./كد090909شا


9 دی 1383 9:9
چاپ | ارسال به ديگران

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

به نظرشما کدامیک از گروه رشته های تحصیلی شانس بیشتری برای یافتن فرصت شغلی دارند؟