كمیسیون كارگری استان مركزی واگذاری شركت آونگان اراك را قانونی اعلام كرد

كمیسیون كارگری استان مركزی واگذاری شركت آونگان اراك را قانونی اعلام كرد

كمیسیون كارگری شورای تامین استان مركزی عصر سه شنبه با تشكیل جلسه فوق العاده , ضمن بررسی تنشهای كارگری مبتلا به شركت آونگان اراك , روند واگذاری این شركت به بخش خصوصی را قانونی اعلام كرد‏.‏
این نشست در پی اعتراضهای مكرر كارگری در این كارخانه برگزار شد , بیش از ‏600‏ كارگر شركت آونگان اراك طی سی و شش روز گذشته هر روز با برپایی تجمع در مقابل این كارخانه نسبت به روند واگذاری این شركت به بخش خصوصی اعتراض كردند‏.‏
كارگران معترض معتقدند‏:‏واگذاری سهام این كارخانه دربازاربورس بدون اطلاع آنان وباقیمتی غیرواقعی صورت گرفته است ‏.‏
آنان مدعی شده اند‏:‏امكانات ,تجهیزات وتولیدات انباری شركت آونگان دارای ارزشی بیش از‏20 ‏میلیاردتومان است درحالی كه سهام این واحددربورس با قیمت ‏11 ‏میلیاردتومان به بخش خصوصی واگذارشده است ‏.‏
این كارگران همچنین خواهان واگذاری ‏33/5 ‏درصدسهام كارخانه به پرسنل هستند ومی گویند‏:‏رونق اقتصادی این واحدتولیدی وصنعتی ماحصل رنج آنان است ‏.‏
ازطرفی ,بافشارهاوپیگیری كارگران ,كمیته ای ویژه درمرجع قضایی استان ازسوی مدعی العموم ماموربررسی روندواگذاری شركت آونگان به بخش خصوصی و رسیدگی به تخلفات احتمالی شده است ‏.‏
بااین حال كمیسیون كارگری شورای تامین استان مركزی ,روزسه شنبه در درنشستی فوق العاده ,روندواگذاری سهام شركت آونگان به بخش خصوصی را منطبق باروال قانونی وسیاست های نظام عنوان كرد‏.‏
درمصوبات این كمیسیون آمده است ‏:‏این موضوع درمحاكم قضایی استان وتوسط نماینده اراك درمجلس دردست پیگیری است ,وهرگونه تصمیم این مراجع به استنادقانون ,موردحمایت كمیسیون كارگری شورای تامین منطقه است ‏.‏
كمیسیون كارگری استان همچنین تاكیدكرده است ‏:‏به علت شرایطخاص شركت آونگان ,ادامه روندتولیدتاتعیین تكلیف قطعی ضروری است وكمیسیون كارگری از مجموعه مدیران این شركت حمایت می كند‏.‏
دراین مصوبه ازنهادهای سیاسی ,فرهنگی واجتماعی شركت آونگان درخواست شده است ‏:‏باپایان دادن به اعتراض هاوایجادفضای آرام درمحیطتولیدتا روشن شدن وضعیت این شركت ,خواسته هاومطالبات خودراازمجاری قانونی پیگیری كنند‏.‏
جلوگیری ازتضییع حقوق قانونی كارگران ,حمایت ازاستمرارشغلی آنان از دیگرمصوبات جلسه دیروزكمیسیون كارگری استان است ‏.‏
شركت آونگان درسال ‏1356 ‏فعالیت خودرادراراك درزمینه تولیدانواع دكل های انتقال نیروآغازكردوهم اكنون بیش از‏700 ‏نیروی شاغل دارد‏.‏
این واحدتولیدی وصنعتی كه به وزارت نیرووابسته بود,پنج ماه پیش در بازاربورس تهران باقیمت ‏11 ‏میلیاردتومان به بخش خصوصی واگذارشد‏.‏/كد $091132 قا


9 دی 1383 11:32
چاپ | ارسال به ديگران

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

به نظرشما کدامیک از گروه رشته های تحصیلی شانس بیشتری برای یافتن فرصت شغلی دارند؟