تعاونی های استان تهران ,بیش ازیكهزاراشتغال مستقیم ایجادكرده اند

تعاونی های استان تهران ,بیش ازیكهزاراشتغال مستقیم ایجادكرده اند

مدیركل تعاون استان تهران گفت ‏:‏استان تهران ازطریق تعاونی های تحت پوشش خود,موفق به ایجادیكهزارو‏36 ‏اشتغال مستقیم ,شده است ‏.‏ 
عسگراسلام دوست روزشنبه ضمن بازدیدازعملیات اجرائی ستادسرشماری واقع درجهاددانشگاهی دانشكده ادبیات دانشگاه تهران افزود‏:‏تاكنون تعداد ‏35‏اتحادیه و‏10 ‏هزارو‏124 ‏شركت تعاونی درسطح استان تهران به ثبت رسیده  كه باتوجه به ساخت وسازهایی كه دربخش مسكن صورت گرفته ,تعاونی هاعلاوه  برایجاداشتغال مستقیم ,به طورغیرمستقیم هم فرصت های شغلی ایجادكرده اند‏.‏ 
وی اظهارداشت ‏:‏محدودیت های بخش دولتی برای ایجاداشتغال ازیكسووعدم  تكافوی سرمایه ,گروه زیادی ازافرادبیكاربرای انجام فعالیت های اقتصادی  ازسوی دیگر,زمینه رابرای فعالیت درقالب تشكل های تعاونی فراهم می سازد‏.‏ 
وی درخصوص سرشماری بخش تعاون وتاثیرآن درمعرفی توانمندی این بخش تاكیدكرد‏:‏موضوع سرشماری تعاونی هابه لحاظروشن شدن واقعیت ها,فرصت ها, امكانات موجودویانهفته بخشی حائزاهمیت است ومی تواندچشم اندازبهتری رابرای سیاستگذاران وبرنامه ریزان فراهم كند‏.‏ 
اسلام دوست نداشتن تجربه ,تخصص ومهارت درموضوع فعالیت ,ضعف دركار مشاركتی وگروهی ,عدم آشنائی باقوانین ومقررات بخش ,نداشتن سرمایه لازم  برای ادامه فعالیت راازمشكلات تعاونی های استان تهران عنوان كرد‏.‏ 
مدیركل تعاون استان تهران بااشاره به تاثیرشركتهای تعاونی درحل مشكلات منطقه افزود‏:‏كثرت تعاونی های مسكن وحجم بالای ساخت وسازآنان با قیمت ارزانتر,مشكلات بسیاری ازاقشارجامعه راكاهش داده ومی توان گفت  بسیاری ازكاركنان ,كارگران وقشرحقوق بگیربدون وجوداین تعاونی هانمی توانستندصاحب خانه شوند‏.‏ /$


26 دی 1383 14:44
چاپ | ارسال به ديگران

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

به نظرشما کدامیک از گروه رشته های تحصیلی شانس بیشتری برای یافتن فرصت شغلی دارند؟