سازمان نظام مهندسی كشاورزی ومنابع طبیعی درخراسان جنوبی تاسیس می شود

سازمان نظام مهندسی كشاورزی ومنابع طبیعی درخراسان جنوبی تاسیس می شود

رییس سازمان جهادكشاورزی خراسان جنوبی ازتاسیس سازمان نظام مهندسی  كشاورزی ومنابع طبیعی دراین استان خبرداد‏.‏ علی آهنی امروزبه خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت ‏:‏اكنون بیش از‏250 ‏نفراز كارشناسان ومهندسان كشاورزی عضوسازمان نظام مهندسی كشاورزان ومنابع  طبیعی هستندكه این تعدادپس ازمشهدبیشترین اعضای نظام مهندسی استان  های سه گانه خراسان راتشكیل می دهند‏.‏ 
وی افزود‏:‏ستاداولیه سازمان نظام مهندسی كشاورزی ومنابع طبیعی این  استان درسازمان جهادكشاورزی استان راه اندازی شده وازكارشناسان رشته  های كشاورزی ومنابع طبیعی ثبت نام به عمل می آید‏.‏ 
اوگفت ‏:‏كاررتبه بندی اشخاص حقیقی وحقوقی وافرادی كه قبلاعضوشده اند دردورشته خدمات فنی واجرایی وخدمات مشاوره انجام می شود‏.‏ 
وی افزود‏:‏ازبین اعضای نظام مهندسی بیرجند‏231 ‏نفردارای مدرك كارشناسی  ‏14‏نفركارشناسی ارشدوپنج نفردارای مدرك دكتراهستند‏.‏ 
آهنی ,تلاش برای ارتقای سطح دانش وگسترش فن آوری جدیددركشاورزی رااز مهم ترین اهداف این سازمان ذكركرد‏.‏ 
وی گفت ‏:‏حفظپایداری محیطزیست ومنابع پایه ای تجدیدشونده نظیرآب ,خاك  دام ,طیوروآبزیان به منظوردستیابی به توسعه پایداروهمچنین تلاش برای  افزایش كمی وكیفی تولیدات كشاورزی ازدیگركارهای این سازمان است ‏.‏ 
وی ازدیگروظایف سازمان نظام مهندسی راحمایت ازتشكل های صنفی وكمك صدورخدمات كشاورزی به خارج ازكشورذكركرد‏.‏ 
وی افزود‏:‏نظام مهندسی نقش موثری درساماندهی اشتغال مهندسین كشاورزی و منابع طبیعی دارد‏.‏ 
وی گفت ‏:‏درسال زراعی گذشته بیش از‏2600 ‏هكتارازمزارع گندم شهرستان  بیرجندزیرنظر‏13 ‏كارشناس كشاورزی قرارگرفته وراندمان تولیددرواحد سطح درمقایسه بامزارعی كه كارشناس ناظرنداشته اند,ازرشدچشمگیری  برخورداربوده است ‏.‏ /$


26 دی 1383 14:52
چاپ | ارسال به ديگران

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

به نظرشما کدامیک از گروه رشته های تحصیلی شانس بیشتری برای یافتن فرصت شغلی دارند؟