نحوه ثبت نام و برگزاری آزمون استخدامی چهار هزار آتش نشان

مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی در گفتوگو با بازارکار تشریح کرد
نحوه ثبت نام و برگزاری آزمون استخدامی چهار هزار آتش نشان


با موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور و بهمنظور تأمین نیروی انسانی موردنیاز ایستگاهها و سازمانهای آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرهای کشور، بهاستثناء شهرداری تهران، آزمون جذب  چهار هزار نفر برای بهکارگیری در مشاغل آتشنشانی بهصورت پیمانی در شهرداریهای سراسر کشور توسط جهاد دانشگاهی برگزار میشود.
همزمان با شروع ثبتنام این آزمون استخدامی از روز چهارشنبه 22 خردادماه، مهندس سید عزیز آشنا، مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی بهعنوان متولی برگزاری آزمون فوق در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار بازارکار به بیان جزئیات ثبتنام و برگزاری آزمون فوق پرداخت.
زمان ثبتنام و برگزاری آزمون آتشنشانی
مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی چهار هزار نفر در شهرداریها سراسر کشور گفت: بر اساس هماهنگی صورت گرفته با استانداریها، آزمون استخدامی آتشنشانیها ۲۸ تیرماه بهصورت متمرکز برگزار میشود.
آشنا با اشاره به اینکه ثبتنام این آزمون استخدامی از روز چهارشنبه ۲۲ خردادماه بهصورت متمرکز از طریق سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی انجام میشود گفت: در تاریخ ذکر شده در پایگاه اطلاعرسانی مــرکــز آزمــون جــهــاد دانــشــگــاهی به نشانی www.hrtc.ir شرایط و شغل محلهای آزمون درج می شود.
وی بــابــیــان ایــنــکه آزمــون فــــوق در دو بخش کتبی و عملی برگزار خواهد شد افزود: آزمون کتبی در روز ۲۸ تیرماه برگزار میشود و پس از اعلام نتایج در چند برابر ظرفیت، پذیرفتهشدگان برای تکمیل مدارک و آزمون عملی معرفی خواهند شد.
 هزینه ثبتنام در آزمون
مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، هزینه ثبتنام در آزمون کتبی را  ۵۹ هزار تومان بهاضافه ۵۰۰ تومان بابت پیامک ذکر کرد و گفت: هزینه آزمون عملی نیز بهصورت جداگانه از میان کسانی که برای این مرحله انتخابشدهاند دریافت خواهد شد که بهصورت آنلاین از طریق سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی قابل پرداخت است.
وی بابیان اینکه درمجموع حدود چهار هزار نفر در این آزمون استخدامی پذیرفته میشوند ادامه داد: شهرداریهای استان تهران ۵۵۰ نفر سهمیه دارند اما فرایند جذب نیرو در شهرداری شهر تهران متفاوت است و از طریق آزمون فوق انجام نمیشود.
استخدام در چهار گروه شغلی
آشنا بابیان اینکه در این آزمون استخدامی متقاضیان در چهار گروه شغلی استخدام میشوند گفت: راننده خودروی تندرو سنگین آتشنشانی؛ آتشنشان؛ کاردان آتشنشانی و کارشناس آتشنشانی ازجمله چهار شغل استخدامی هستند.
وی بابیان اینکه در دو شغل اول حداقل مدرک تحصیلی موردنیاز دیپلم است ادامه داد: برای شغل کاردان آتشنشانی داشتن حداقل مدرک کاردانی و شغل کارشناس آتشنشانی داشتن حداقل کارشناسی در رشتههای موردنیاز که در دفترچه آزمون ذکرشده، الزامی است.
همچنین برای متقاضیان راننده خودروی تندرو سنگین آتشنشانی داشتن گواهینامه پایه  و گروه آتشنشان و کاردان آتشنشانی داشتن گواهینامه پایه دو یا سه الزامی است.
شرایط سنی داوطلبان
مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی در مورد حداقل سن شرکتکنندگان در این آزمون استخدامی نیز گفت: برای دیپلمهها داشتن حداکثر ۲۵ سال سن ، مقطع کاردانی ۳۰ سال، کارشناسی و بالاتر ۳۵ سال بوده که البته در تبصرههایی شرایطی که به حداقل سن افراد افزوده میشود اشارهشده است.
وی ادامه داد: شرکتکنندگان پس از مراجعه به سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی میتوانند استانهایی که ثبتنام در آنها انجام میشود و شغل محلها را مشاهده کرده و از تاریخ 22 خردادماه در آزمون ثبتنام کنند.
مواد آزمون علمی و تخصصی
لازم به ذکر است که به استناد سهمیه استخدامی شماره ۷۱۱۳۰۴ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور و مصوبه شماره ۶۷۴۱۵ تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاریهای کشور سهمیه استخدامی هر استانداری برای مشاغل عملیاتی آتشنشانی به شرح جدول شماره یک است.
همچنین تعیین سهمیه استخدامی ایثارگران بر اساس قوانین و مقررات مربوط با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران (اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد) است.
در این بخشنامه در رابطه با آزمون علمی تأکید شده که مواد آزمون عمومی برای تمامی مشاغل عبارتاند از: فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)؛ریاضی و آمار مقدماتی؛ زبان و ادبیات فارسی؛ معارف اسلامی ؛ زبان انگلیسی عمومی و اطلاعات عمومی دانش اجتماعی و حقوق اساسی؛ هوش و توانمندیهای عمومی که اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سؤالهای معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مكتسبه این داوطلبان، بر اساس. مجموع تراز شده سایر سؤالهای آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.
مواد آزمون تخصصی نیز برای هر یک از مشاغل متناسب با مشاغل مندرج در آگهی خواهد بود که کلیه سؤالات مواد آزمون عمومی و اختصاصی بهصورت چهارگزینهای با ضریب ۱ میباشند. ضمناً به ازای هر پاسخ اشتباه به سؤالات، یکسوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.
مراحل استخدام و اعلام نتیجه
همچنین در بخشنامه فوق تأکید شده که كسب حدنصاب نمره علمی لازم در امتحان هیچگونه حق استخدامی ایجاد نمیکند و معرفی افراد برای انجام آزمون عملی به ترتیب نمره فضلی آنان صرفاً از میان کسانی که حدنصاب نمره لازم را کسب نمودهاند صورت میپذیرد.
کسب حدنصاب علمی معرفی داوطلبان جهت شرکت در آزمون عملی و سایر مراحل استخدام، منوط به کسب حدنصاب لازم در آزمون علمی بوده و انتخاب افراد پذیرفتهشده بر اساس ترتیب نمرات مکتسبه، سهمیههای قانونی و با رعایت سایر مبانی مقررات جاری مطابق قواعدی که در ادامه ذکر میشود است.
پس از برگزاری امتحان نمرات داوطلبان به تفکیک مواد عمومی و تخصصی محاسبه و حدنصاب امتحان، معادل پنجاهدرصد (۵۰٪) بالاترین نمره مکتسبه در آزمون باارزش وزنی چهل درصد (۴۰٪) نمره عمومی و شصت درصد (۶۰) نمره تخصصی در هر شغل محاسبه و مبنای سایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار میگیرد.
انتخاب و اعلام لیست سه یا پنج برابر ظرفیت جهت انجام آزمون عملی از بین دارندگان حدنصاب آزمون علمی انتخاب افراد سه یا پنج برابر ظرفیت در هر شغل محل (در صورت وجود داوطلب واجد شرایط )جهت انجام آزمون عملی صرفاً از بین دارندگان حدنصاب مرحله قبل که مدارک آنان بررسی و مورد تأیید قرارگرفته است، با در نظر گرفتن امتیازات سهميه قانونی در هریک از آزمونهای علمی عمومی و تخصصی به تعداد سه یا پنج برابر ظرفیت در هر شغل محل صورت میگیرد.
انتخاب نهایی داوطلبان بر اساس نتایج آزمون عملی و کسب حداقل ۴۰۰ امتیاز از مجموع ۹۰۰ امتیاز آزمون عملی بر اساس نمرات فضلی آنان با در نظر گرفتن سهمیه امتیازات قانونی به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش (نفر اصلی) بهگزینش معرفی خواهد شد، که اسامی افراد مذکور در پایگاه اطلاعرسانی استانداری اعلام میگردد.
شایانذکر است که انتخاب نهایی پذیرفتهشدگان آزمون پس از موفقیت در کلیه مراحل آزمون علمی، عملی و گزینش صورت خواهد گرفت و تا قبل از صدور احکام استخدام پیمانی برای پذیرفتهشدگان حقی ایجاد نخواهد شد.


گزارش: امین بلندهمت
.


چاپ | ارسال به ديگران

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

به نظرشما کدامیک از گروه رشته های تحصیلی شانس بیشتری برای یافتن فرصت شغلی دارند؟