راه اندازی نخستین شرکت تعاونی ترمه با استفاده از مهارتهای فناوری اطلاعات

درگفتگو با کارآفرین حوزه ترمه بررسی شد
راه اندازی نخستین شرکت تعاونی ترمه با استفاده از مهارتهای فناوری اطلاعات


تـــرمــــه یـــکـــی از محبوبترین منســــوجــــات ســــنــــتــــی ایــــران میباشد کــــه بــــا مــــصــــالح خــیــــــلــی مــرغــــــوب از گــذشــتــههــای خــــــیــلی دور با نقشهای بسیار زیبا و سنتی اصیل ایرانی همچون بتهجقه،اسلیمی و…در ایــــران تولــــیــــد و عرضه می گردد.
ایــن پــارچــه دارای تــاروپــود اســــت، کــه پودهای آن تراکم زیادی رادار است به دلیل آنکه در پشت پارچه بهصورت آزاد قرار دارد و باعث می شود که به خاطر این تراکم از یــک مقــاومــت مطلوب بــرخــوردار شود و بــافــتــی بادوام و مقاوم به آن می بخشد.
ترمه از محصولات خــــوب ایــــرانــــی است که در شهر یزد تولید میشود و اســــاســــاً شــــهــــرتـــــــش بــــا نـــام یـــــــزد گـــرهخورده اســـت. 
محــــمــــدمــــهــــدی مــــنـصوری رئیس هـیئـتمدیره شرکت تعاونی ترمه تـــرنج ایساتـیس از کارآفرینان جوان و موفقی اســت که تلاش کرده تا این کالای ایرانی را بـا توانمندیهای بازاریابی و تبلیغات و با اســــتفــــاده  از فــــنــــاوری اطــــلاعــــات و شبکههای اجتماعی به مردم و بازارهای دیگر کشورها معرفی نماید.
با تحصیلات نیمهتمام وارد بازارکار شدم
منصوری در مصاحبه با بازار کار درباره تأسیس این شرکت و مسیر پرفرازونشیبش  گفت: در رشته کامپیوتر وارد دانشگاه شدم ولی به دلیل نیازی که به توانمندی من بود بعد از دوره نیمهتمام تحصیلیام با مدرک فوقدیپلم وارد عرصه اشتغال در حوزه IT  شدم و به مدت 15 سال در این حوزه فعالیت کردم.
وی افزود: به دلیل موقعیت شغلی پدرم که بهعنوان یک نظامی فعالیت میکرد در شهر بندرعباس سکونت داشتیم اما اغلب بستگان ما در شهر یزد بودند.
وی همچنین ادامه داد: بهواسطه یکی از بستگان که بهصورت حرفهای روی ترمه کار میکرد با این کار آشنا شدم و آنها با بافت ترمه و معرفی آن به شرکتهای مختلف برای فروش ، این پروژه را آغاز کردند و خود هیچ نقشی درفروش محصولات خود نداشتند و درواقع در بازار خود را معرفی نمیکردند.
این کارآفرین با اشاره به اینکه چندین سال این روند ادامه داشت تا اینکه هشت سال پیش تصمیم گرفتم  که این کار را با نام و عنوان خودم ادامه دهم  و بهنوعی مستقل فعالیت کنم و شرکت تعاونی ترمه را تأسیس کردم.
ایساتیس شهر قدیم یزد است
نصوری در ادامه داستان زندگیش گفت: با مشارکت اطرافیان و با ویژگیهای یک شرکت تعاونی، شرکت تعاونی ترمه ایساتیس را تأسیس کردیم که بهنوعی معنای آنهم ارتباطی لغوی بانام قدیم استانمان یزد دارد.
وی در ادامه  افزود:پسازاین که بهعنوان یکی از سهامداران این شرکت مطرح شدم، تلاش کردم تا ایدههای خود را درزمینهٔ تولید و بازاریابی به شرکت تزریق کنم. چندین سال شرکت ما بهصورت غیرحرفهای فعالیت میکرد و اسمورسم خاصی در بازار نداشت تا اینکه تصمیم گرفتم به شکل جدی تغییری در این روند ایجاد کنم.
تولید محدود باید با حضور مؤثر در بازار توأم شود
منصوری با اشاره به اینکه تولید محدود باید با حضور مؤثر در بازار توأم شود گفت: من از حدود پنج سال پیش بهعنوان رئیس هیئتمدیره فعالیت خود را آغاز کردم.  تا آن زمان در نمایشگاههای زیادی شرکت میکردیم و همواره حرف اول را درزمینهٔ ترمه میزدیم اما بهشخصه برای من این کافی نبود و باید به فکر اتفاقات بزرگتری میافتادم.
وی در ادامه گفت :فکر میکردم که باید کار جدیدی در این شرکت آغاز کنیم.  تیمی که باهم بودیم همواره در فاکتور کیفیت در رده اول بود اما تولید شرکت تعاونی باهمه کیفیت محصولات محدود بود. در ادامه به تولید محصولاتی از جنس ترمه پرداختیم و  با نمونههای خارجی طراحی کردیم که  دارای انواع اداری ، رسمی ،عروسی و غیره .... بودند. البته این کار ما یک نوآوری بود و موجب سبقت ما از رقبا شدولی این هم برای ما کافی نبود.
استفاده از فناوری نانو در تولیدات و محصولات
وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل موفقیت شرکت تعاونی استفاده از فناوری نانو در تولیدات و محصولات است گفت: مدتی بعد من با یک شرکت نانو فناوری آشنا شدم و از آنها خواستم که این فناوری را برای من شرح دهند و نحوه استفاده از آن در محصولات ترمه و ابریشمی را به من آموزش دهند.
منصوری گفت :خوشبختانه متوجه شدم که فناوری نانو درواقع محصول را آنتی باکتریال میکند و  تصمیم گرفتم آن را در تولیدات شرکت استفاده کنم. این ایده باعث شد که ما حمایتهایی را از سوی نهادهای مرتبط دریافت کنیم و کسبوکارمان را رونق بهتر و بیشتری ببخشیم.  البته چندی بعد زمانی که ما برای نفوذ در بازار روسیه تلاش میکردیم نتوانستیم بهطور کامل این فناوری را اجرا کنیم و متأسفانه این فناوری از انحصار ما خارج شد.
جهانی کردن ترمه متناسب بافرهنگهای مختلف
این کارآفرین با اشاره به بازاریابی در سطح کشورهای مختلف گفت: هدف بعدی ما بومیسازی این صنعت بر اساس فرهنگ هر کشور بود. زیرا بر این عقیده بودیم که میتوانیم با الهام گرفتن از اساطیر و شخصیتهای مورداحترام هر کشور مانند مائو در چین ترمه را طبق فرهنگ و مذاق آنها تولیدو به آنها عرضه کنیم. چرا باید کشور چین برای ما مهر و تسبیح اسلامی تولید کند اما ما برای جلب نظر مردم آنها محصولات چینی پسند تولید نکنیم؟
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هم ما در حال فعالیت روی طرحهای جدید مانند شیر خدا و طرحهایی مناسب باارزشهای فرهنگی و ملی خود هستیم افزود: متأسفانه در اکثر کشورها بهجز برخی مانند آلمان مردم شناخت مناسبی از ترمه ندارند و از آن استقبال نمیکنند اما ما در حال آشنا ساختن مردم دنیا با این هنر زیبای ایرانی هستیم.
مدها لحظه به لحظه تغییر میکنند 
منصوری در ادامه گفت:شرکتهایی مانند فولکسواگن و نایکی که بیشترین تعداد اشتغالزایی رادارند تنها با یک دفتر کار فعالیت میکنند و تشکیلات فیزیکی دیگری ندارند و از طریق چندین شرکت زیرمجموعه خود فعالیت خود را ادامه میدهند که امروزه به این شرکتها طرف دوم قرارداد گفته میشود.
در بازار امروز جهان این کیفیت نیست که تنها حرف را میزند بلکه سرعت تولید و توزیع بین مردم که لحظهبهلحظه با مدهای جدید بهروز میشوند اهمیت بسیار بالایی دارد. درواقع یک شرکت نمیتواند تمام مراحل و بخشهای تولید را خـــود انـــجـــام دهــــد. در این صورت عملاً از رقابت عقب میافتد و بازار مصرف خود را از دست میدهد.
وی به زمینه تولید اشاره کرد و گفت :درزمینهٔ تولید ترمه هم به همین صورت است، پس از مدتی که خودمان تمام بخشهای کار را انجام میدادیم ، تصمیم گرفتیم دستگاههای خودمان را به افراد دیگری واگذار کنیم و درازای آن، از آنها تضمین تولید انحصاری برای خودمان را دریافت کنیم.
 در این صورت تولیدکنندگان هیچ کاری به فروش نخواهند داشت و ما نیز کاری با بحث تولید نخواهیم داشت.به این صورت موقعیتهای شغلی بسیاری برای تعداد زیادی از افراد به وجود آمد.
شگرد فروش
وی درباره شیوههای موفقیت در بازار فروش گفت: در بحث فروش هم ما به این موضوع فکر کردیم که اگر قرار باشد فروشگاه به فروشگاه عمل کنیم عملاً قافیه را باختهایم و تصمیم گرفتیم از رسانههای پرنفوذ اجتماعی مانند واتساپ و اینستاگرام برای تبلیغات و از شرکت  فروشگاههای زنجیرهای برای فروش محصولات بهره ببریم.
منصوری در ادامه گفت : با 430 فروشگاه در سراسر کشور قرارداد داریم و متعهد هستیم که محصول را برای فروش آنها فراهم کنیم. به این صورت اشتغال از شکل ثابت به شکل شناور تبدیلشده و اشتغالزایی در بخشهای مختلفی انجام میشود.تمام این موقعیتهای شغلی بهطور غیرمستقیم به شرکت ما وابسته است و درواقع ما آنها را به وجود آوردهایم.


چاپ | ارسال به ديگران

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

به نظرشما کدامیک از گروه رشته های تحصیلی شانس بیشتری برای یافتن فرصت شغلی دارند؟