بیش از 23 هزار آموزشیار نهضت سوادآموزی میتوانند در آزمون استخدامی شرکت کنند

بیش از 23 هزار آموزشیار نهضت سوادآموزی میتوانند در آزمون استخدامی شرکت کنند


رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در پاسخ به سؤال خبرنگار بازارکار درباره استخدام آموزشدهندگان یا آموزشیاران نهضت سوادآموزی گفت: بیش از 23 هزار آموزشیار نهضت سوادآموزی میتوانند در آزمون استخدامی شرکت کنند.
به گزارش خبرنگار بازارکار،  شاپور محمدزاده در نشست خبری خود به مناسبت سالروز تاسیس نهضت سوادآموزی ، هفته سوادآموزی را گرامی داشت و گفت: قبل از انقلاب از هر ۱۰۰ ایرانی بالای شش سال سن، ۵۲.۵ نفر بیسواد بودند؛ خوشبختانه در آخرین سرشماری سال ۹۵ به رشد نرخ باسوادی بالای ۸۰ درصد رسیدهایم.
وی افزود: در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سالهها، میزان باسوادی ۴۸.۸ درصد بود که در سال ۹۵ به ۹۴.۷ رسیده است و اکنون به مرز ۹۶ درصد افزایش یافته است. در سال ۵۵، حدود ۶۱.۷ درصد مردان باسواد بودند که در سال جاری به مرز ۹۷ درصد رسیده است، اما قبل انقلاب در بین زنان ازهر ۱۰۰ نفر فقط ۳۵.۵ نفر باسواد بودند که در سال ۹۸ به بالای ۹۴ درصد رسیده است. اختلاف باسوادی بین زنان و مردان به ۲.۸ درصد رسیده است.
چه کسانی در آزمون استخدامی آموزشوپرورش میتوانند شرکت کنند؟
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی و معاون آموزشوپرورش در ادامه خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال ۱۵ هزار و ۶۰۰ آموزشدهنده بهعنوان آموزگار از محل تبصره قانونی شهریور سال ۹۵ جذب آموزشوپرورش شدند. اما بر اساس مصوبه سال ۹۷ مجلس، آموزشدهندههایی که قبل از سال ۹۲ بهصورت تجمیعی از سال ۷۹ تا ۹۲ در نهضت فعالیت داشتهاند و آموزشدهنده فعلی هستند میتوانند در آزمون درنظرگرفته شده برای استخدام شرکت کنند. تاکنون پرونده ۲۳ هزار آموزشدهنده بررسیشده است و شرایط شرکت در آزمون رادارند.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی بابیان اینکه قبل از انقلاب ۵۸ درصد جمعیت شهری باسواد بودند اما اکنون بالغبر ۹۷.۵ درصد باسوادند خاطرنشان کرد: همچنین در جمعیت روستایی از هر ۱۰۰ نفر ۲۸ نفر باسواد بودند اما اکنون به بالای ۹۰ درصد رسیده است. فاصله بین روستا و شهر از ۴۰ درصد به حدود ۶ درصد رسیده است.
وی به طرح آموزش اولیای بیسوادان اشاره کرد و گفت: تعداد قابلتوجهی از اولیای بیسوادان مدارس سر کلاسهای نهضت نشستند و ۴۴۳ هزار نفر از این طریق باسواد شدند.
وی به سوادآموزی گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال از سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: بالغبر ۶۷۲ هزارنفر مورد آموزش قرار گرفتند. طرح موفق دیگر ایجاد مراکز یادگیری محلی است که از سال ۹۴ احیاء شد. بالغبر ۳۰۰۰ مرکز داشتیم که فعالیت آنها به دلایلی از سال ۸۶ متوقفشده بود و از سال ۹۴ دوباره احیاء شد و اکنون بالغبر ۴۵۰ مرکز یادگیری داریم و باید تا سال ۹۹ شمار این مراکز به ۷۵۰ برسد.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی بابیان اینکه از سال ۹۶ هنوز بابت تشویقی و پاداش باسواد شدههای نهضت سوادآموزی میزانی بدهی داریم که امیدواریم بهزودی تأمین و تسویه شود گفت: بالغبر ۹۹ درصد اعتبارات ما اعتبارات حقوقی بند «و» است. در استانها مسئولیت امور با مدیران کل آموزشوپرورش است.
محمدزاده ادامه داد: اگر نیاز داشته باشیم برای کسانی که سال ۹۶ در دورههای آموزشی جهاددانشگاهی شرکت کردند بهصورت موردی مجوز میدهیم و جذب میکنیم.
کاهش 37 درصدی بودجه  نهضت سوادآموزی
به گفته وی سالانه ۴۰۰ هزار نفر تحت پوشش میروند که بالغبر ۵۰ درصد مربوط به دورههای تحکیم سواد و ۵۰ درصد مربوط به بیسوادان مطلق است.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی درباره بودجه سال ۹۹ نهضت گفت: شرایط کشور شرایط خاصی است احتمال اینکه درصد قابلتوجهی از اعتبارات نهضت کم شود وجود دارد، پیشبینیها حدود ۳۷ درصد کاهش بودجه است و این یعنی کسری بودجه خواهیم داشت. اما در تلاشیم این مشکل را حلوفصل کنیم.
وی با اشاره به اینکه سیاست تشویقی برای باسوادی دادریم اما هنوز برای اعمال سیاستهای تنبیهی به نتیجه نرسیدهایم گفت: نامهای برای سازمان امور استخدامی ارسال کردهایم تا عنوان سازمان به نهضت سوادآموزی و آموزش بزرگسالان تغییر کند که اگر موافقت شود برای ارائه در شورای عالی آموزشوپرورش نیز آماده است.
وی گــفــــت: تــشکــیــلات مســتــقلی به نام ســازمــان نــهــضــت ســوادآمــــوزی در اســتــانها نــداریــم و آمــوزشدهــنــدگان ما زیر نظر ادارات کــل آمــوزشوپــرورش کار میکنند.
در پایان این نشست خبری و با حضور اصحاب رسانه از سامانه پیشخوان محتوا و رسانههای آموزشی سارمان نهضت سوادآموزی در محل این سازمان رونمایی شد.
مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی نهضت سوادآموزی در گفتوگو با بازارکار اعلام کرد
نحوه جذب آموزشیاران نهضت در آموزش وپرورش
■ جناب مونسان در حال حاضر چه تعداد آموزشیار نهضت در آموزشوپرورش خدمت میکنند که میتوانند در آزمون آموزشوپرورش شرکت کنند؟
□ در حال حاضر 23 هزار پرونده از آموزشدهندههای نهضت سوادآموزی بررسیشده ولی آمار بیشتر از این است و با توجه به آماری که از سراسر کشور داریم حدود 27 هزار آموزشدهنده نهضت در کشور داریم که بهمحض ارسال به تهران پرونده ها بررسی خواهد شد.
■ چه تعداد از این 27 هزار نفر شرایط حضور در آزمون استخدامی آموزشوپرورش را خواهند داشت؟
□ در این زمینه فعلا نمیتوان آمار قطعی اعلام کرد چرا که منتظر آئیننامه استخدام هستیم که در حال بررسی است که باید توسط مجلس و آموزشوپرورش به نتیجه برسد.
■ موارد اختلاف مجلس و آموزشوپرورش در این زمینه چیست؟
□ موضوع بحث یک دوره بودن یا دو دوره بودن است. ابتدا نظر بر این بود که فقط افرادی که دو دوره قبل از سال 92 آموزش نهضت ارائه کردهاند بتوانند در آزمــون اســتــخــدامی شــرکــت کــنــند اما نمایندگان مجلس میگویند کسانی که یک دوره قبل از سال 1392 آموزشدهنده نهضت سوادآموزی بودند و در حال حاضر هم با نهضت همکاری دارند بتوانند در آزمون استخدامی آموزشوپرورش شرکت نمایند.
■ منظور از دو دوره چیست؟
□ هر دوره نهضت سوادآموزی شش ماه است یعنی ابتدا بحث این بود که هر فرد با دو دوره شش ماهه آموزش نهضت بتواند در آزمون شرکت نماید اما در حال حاضر نمایندگان بر یک دوره تأکیددارند و اینکه در حال حاضر هم با سازمان نهضت سوادآموزی همکاری فعال داشته باشند.
■ چه تعداد از این 27 هزار نفر یک دوره و یا دو دوره آموزش ارائه کردهاند؟
□ هنوز بررسیها قطعی نشده اما حدودا بیش از 20 هزار نفر دو دوره آموزش ارائه کرده اند.
■ نحوه جذب آموزش یاران در وزارت آموزشوپرورش چگونه است و آیا همچنان فرصت این جذب و همکاری وجود دارد؟
□ آموزشوپرورش نیاز به معلم دارد و میتواند از این نیروها استفاده کند. استفاده از نیروهای نهضت سوادآموزی یک ظرفیت قانونی است که آموزش و پرورش در سه سال گذشته از این ظرفیت استفاده نکرد اما در سال جاری از 15 هزار 600 نفر از این نیروهای نهضتی استفاده شد. این ظرفیت خوبی که در حال حاضر وجود دارد و آموزشوپرورش میتواند از این ظرفیت خوب در شرایط خروج و بازنشستگی معلمان از آنها استفاده کند.
■ آیا جذب آموزشدهنده جدید هم دارید؟
□ ما بهعنوان سازمان در این زمینه دخالت نمیکنیم چون این کار به شرکتها واگذارشده است و بر اساس نیازهایی که وجود دارد اقدام به جذب آموزشدهنده میکنند. اگر نیروی آموزشدهنده کم باشد آنها میتوانند نیروی جدید جذب نمایند.
■ نقش جهاد دانشگاهی در همکاری با نهضت سوادآموزی چیست؟
□ ما در سال 96 یک دوره 126 ساعته را با همکاری جهاد دانشگاهی طراحی کردیم که بهصورت مجازی ارائه میشد و این دوره به 72 هزار نفر آموزشدهنده ارائه شد و بیش 62 هزار نفر طی آزمونی که برگزار شد توانستند نمره قبولی بگیرند و شرایط لازم را برای آموزش کسب نمایند. این دوره برای توانمندسازی بود و اگر لازم باشد دوباره اقدام میکنیم.
■ آیا از طرح سرباز معلم هم در نهضت استفاده میکنید؟
□ درگذشته داشتیم اما در حال حاضر نداریم. سوادآموزی از سال 1390 در بدنه آموزشوپرورش ادغام شد و در حال حاضر اگر آموزشوپرورش برای این منظور نیاز ببیند تصمیم میگیرد و میتواند از سرباز معلمان در بخش سوادآموزی هم استفاده نماید.
■ تاکنون چه تعداد از کسانی که با نهضت سوادآموزی همکاری داشتند توانستند به استخدام آموزشوپرورش درآیند؟
□ در سالهای ابتدایی کسانی که 5 سال با سازمان نهضت سوادآموزی همکاری داشتند به لحاظ قانونی میتوانستند به استخدام آموزشوپرورش درآیند اما در سال 77 دیگر افراد با مدرک دیپلم امکان استخدام در آموزشوپرورش را نداشتند و باید حداقل مدرک فوقدیپلم میداشتند.
این قانون در سال 1380 توسط مجلس لغو شد و از سال 1380 دیگر تعهدی برای استخدام آموزشیاران نهضت در آموزشوپرورش وجود ندارد.
■ آیا استخدام نیروهای حقالتدریس و نهضت سوادآموزی هم بر اساس قانون گذشته صورت میگیرد؟
□ بله این افراد آخرین گروهی هستند که بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی میتوانند در آزمون استخدامی آموزشوپرورش شرکت نمایند.
■ تاکنون چه تعداد آموزشیار با نهضت سوادآموزی همکاری داشته اندو چه تعداد بهعنوان معلم جذب آموزشوپرورش شدهاند؟
□ نزدیک دو میلیون نفر به عنوان آموزشدهنده و آموزشیار با نهضت سوادآموزی در طول چهل سال گذشته همکاری داشتهاند که از این تعداد 117 هزار نفر بهعنوان معلم در بدنه آموزشوپرورش کشور استخدام شدهاند.


گزارش: امیرعلی بینام


 


چاپ | ارسال به ديگران

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

به نظرشما کدامیک از گروه رشته های تحصیلی شانس بیشتری برای یافتن فرصت شغلی دارند؟