حداقل نیاز نظام سلامت جذب سالانه 10 هزار نفر پرستار است

حداقل نیاز نظام سلامت جذب سالانه 10 هزار نفر پرستار است


پرستاران ازجمله  فعالان نظام سلامت هستند که باوجود اهمیت فعالیتشان و خدمت در خط مقدم این نظام با مشکلات عدیدهای دستوپنجه نرم میکنند؛ اضافهکاریهای اجباری و سختی کار در شیفتهای شبانه در کنار کمبود نیروی انسانی سبب شده تا بسیاری از آنها دچارخستگی مفرط و فرسودگی شغلی  شوند.
این روزها با نزدیک شدن به 11 دیماه، مصادف با روز ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س) در شرایطی به استقبال روز پرستار میرویم که عملی نشدن قوانین مصوب پرستاری بعد از گذشت چندین سال و  کمبود نیروی پرستاری در مراکز درمانی کشور، شرایطی را رقمزده است که خدمات پرستاری از کیفیت مطلوب برخوردار نباشد.
در این رابطه محمد میرزابیگی،رئیسکل سازمان نظام پرستاری که پس از حضور در معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مدیریت توسعه کارآفرینی  این وزارتخانه مجدداً به ریاست سازمان نظام پرستاری انتخابشده، اعتقاد دارد که بر اساس کمبود نیروی موجود در مراکز درمانی و 3 سال توقف جذب نیرو، جذب سالانه حداقل 10 هزار نفر پرستار، نیاز حداقلی سیستم سلامت است.
در این گزارش با توجه با اظهارنظرهای مسئولان سازمان نظام پرستاری و دیدارهایی که این روزها با نزدیک شدن بهروز پرستار پررنگتر شده است به بررسی مشکل کمبود نیروی پرستاری پرداختیم.
نامگذاری سال 2020 به نام پرستاری
امسال روز پرستار در کشورمان مصادف شده است با آغاز سال 2020 میلادی، سالی که از سوی سازمان بهداشت جهانی به نام پرستاری نامگذاری شده است.
آنگونه که معاون پرستاری وزارت بهداشت در رابطه این سال وعده داده است در این سال میبایست برنامههایی در شان و منزلت پرستاران در نظر گرفته شود.
البته این سخنان را دکتر مریم حضرتی در حالی بیان کرده است که روزبهروز شرایط کار پرستاران در بیمارستانهای کشور سختتر میشود و برخی بر این باورند که شغل پرستاری جذابیت خود را ازدستداده است.
جذب سالانه حداقل 10 هزار نفر پرستار
در این زمینه رئیس کل سازمان نظام پرستاری نیز بر این باور است که چالشهای پرستاری در ابتدا به مردم، در وهله دوم نظام سلامت و در پایان به پرستاران آسیب وارد میکند.
محمد میرزابیگی، در برنامه روی خط خبر با اشاره به چهار معضل اساسی برای جامعه پرستاری گفت: چهار معضل اصلی پرستاران شامل کمبود نیرو، نرمافزار قاصدک، معوقات جامعه پرستاری و اعتباربخشی است.
وی بابیان اینکه کمبود نیرو معضل آفرینی زیادی برای نظام سلامت، مردم و پرستاران ایجاد کرده است، ادامه داد: بر اساس کمبود نیروی موجود در مراکز درمانی و 3 سال توقف جذب نیرو، جذب سالانه حداقل 10 هزار نفر پرستار، نیاز حداقلی سیستم سلامت است.
رئیسکل سازمان نظام پرستاری اظهار داشت: سال 92 در دیدار اعضای شورای عالی نظام پرستاری با مقام معظم رهبری و گزارشی از وضعیت تختها، بخشها و نیروی انسانی خدمت ایشان ارائه داده شد و ایشان فرمودند: « برای کشور خودمان استاندارد تعیین کنید و از استاندارد سایر کشورها استفاده نکنید» که این سخن منشور ما قرار گرفت.
میرزابیگی ادامه داد: ماهم بر اساس سخنان مقام معظم رهبری استانداردی را برای کشور تعیین کردیم . که بر این اساس میبایست به ازای هر تخت باید 2.5 نفر شامل  که 1.8 کارشناس پرستار و 0.7 سایر گروههای پرستاری وجود داشته باشد. اما در حال حاضر 0.9 تا 1.1 نیرو در مراکز درمانی وجود دارد .
طی 3 سال گذشته هیچگونه جذبی صورت نگرفته است
وی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه چهارم و پنجم توسعه، سالانه 9 هزار نفر جذب سیستم میشدند که 3هزار نفر به ازای بازنشستگان و 6 هزار نفر برای تختها و بیمارستانهای جدید التاسیس محاسبه میگردید، اما طی 3 سال گذشته هیچگونه جذبی صورت نگرفته است ، تصریح کرد: در سال جاری جذب 10 هزار نیرو با تلاش و پیگیریهای بهعملآمده از طریق سازمان برنامهوبودجه  پیگیری شد که طبق آمار بهدستآمده 4200 نفر پرستار و مابقی در سایر حوزهها و رشتهها جذبشدهاند.
میرزابیگی خاطرنشان کرد: سالی 10 هزار نفر حداقل شیرازه استخدامی برای پرستاری محسوب میشود و در مناطق محروم و بیمارستانهای کمدرآمد بایدتوسط دولت  حمایت صورت بگیرد و بیشترین آسیب  از کمبود نیرو متوجه مردم خواهد شد و در کنار این کمبود نیرو، اعتبار بخشی و بیانگیزگی در پرستاران  به حدی است که خدمات باکیفیت در اختیار مردم قرار نمیگیرند.
مشکل پرداختیهای پرستاران بر اساس نرم افزار قاصدک
وی بابیان اینکه پرداختیها بر اساس نرمافزار قاصدک یکی دیگر از معضلات جامعه پرستاری به شمار میرود، گفت: گروههای پرستاری در سیستمهای دولتی، خصوصی، تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح فعالیت میکنند و تا سال 93 اضافهکار آنان مجزا از کارانهها پرداخت میشد بهطوریکه اضافهکار کسری از حقوق همانند کارمندان دولت و کارانهها بر اساس یک نظام نوین کارانه پرداخت میشد اما از سال 93 بر اساس طرح مبتنی بر عملکرد پرداخت کارانهها 2.5 برابر شده بود و معوقات تا نزدیک به صفر رسید اما در طی 1 سال گذشته نرمافزار قاصدک ترکیبی از اضافهکار و کارانه شد که پرداخت آن بین 8 الی 16 ماه به تعویق افتاده است .
رئیس کل سازمان نظام پرستاری بابیان اینکه کمبود نیرو و جوابگویی پرستاران به 810 میلیون بار مراجعه بیماران به بیمارستانها و معوقات طولانیمدت، مشکلات متعددی را برای پرستاران ایجاد کرده است، عنوان کرد: در برخی از دانشگاهها به این طرح عمل نکرده اما در اکثر دانشگاهها که عمل کردهاند متأسفانه با پدیدهای به نام کارانه منفی روبرو شدهاند.
وی بابیان اینکه سازمان برنامهوبودجه باید به سمتی پیش رود که اضافهکار پرستاران همانند سایر کارکنان دولت از ردیف بودجه  جاری دولت پرداخت شود، تصریح کرد: وزارت بهداشت میبایست این نرمافزار را اصلاح نماید زیرا این نرمافزار موردقبول پرستاران و سازمان نظام پرستاری نیست و مشکلات متعددی را ایجاد کرده و دولت هم باید این بهانه را از وزارت بهداشت بگیرد که اضافه کار از محل درآمد پرداخت شود بلکه باید در اعتبارات دولتی دیدهشده و توسط دولت پرداخت شود.
اعتباربخشی و معوقات جامعه پرستاری
وی معوقات جامعه پرستاری را سومین معضل دانست و یادآور شد: معوقات جامعه پرستاری که ترکیبی از کارانه و اضافه کار محسوب میشود بین 8 الی 16 ماه معوق مانده و استانهای خراسان، اصفهان و گیلان بدترین وضعیت را به لحاظ معوقات دارند.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری چهارمین معضل جامعه پرستاری را اعتبار بخشی دانست و اظهار داشت:  قرار گرفتن پرستاران در استیشنها مددجویان را گلهمند کرده زیرا واردکردن سنجههای اعتباربخشی به عهده پرستاران نیست و باعث دور شدن پرستاران از بالین بیماران شده است . اعتباربخشی میبایست توسط یک نیروی متناسب با آن زیر نظر پرستاری انجام شده و باید پرستار وقت خود را حول بیمار، خدمات و نقطه کانونی بیمار قرار دهد.
به نام پرستار گروههای دیگر استخدام نشوند
میرزابیگی با اشاره به اینکه دولت محترم باید بر اساس قانون چهارم و پنجم توسعه سهمیه 10 هزار پرستار را اجرایی نماید و وزارت بهداشت نیز استخدامها را نشانهدار نماید که به نام پرستار گروههای دیگر استخدام نشوند، تأکید کرد: نکتهای که برای مردم و بهویژه بیماران مزمن، سرطانی و ... مهم است، دریافت خدمات مراقبتی است زیرا بیماران براثر رفتوآمدهای مختلف دچار بیماریهای بیمارستانی ازجمله عفونتهای بیمارستانی میشود بنابراین میتوان با اجرای هوم کر از این مسائل جلوگیری به عمل آورد.
پیگیری استخدام ۱۰ هزار پرستار طی ماههای آینده
لازم به ذکر است که در 19 آذرماه در نخستین جلسه سازمان نظام پرستاری با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، مقرر گردید، ۱۰ هزار پرستار طی ماههای آینده استخدام شوند.
 در این زمینه مقرر شد  کارگروه مشترکی فیمابین سازمان نظام پرستاری، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزارت بهداشت با محوریت کمیسیون در رابطه با مباحث بین سازمان نظام پرستاری، وزارت بهداشت و مجلس شورای اسلامی تشکیل گردد.
با پیگیری و توافق این سه نهاد و سازمان برنامهوبودجه و معاونت نیروی انسانی رئیسجمهور مجوز ده هزار پرستار  دیگر برای رفع کمبود نیرو در بیمارستانها به وزارت بهداشت اختصاص یافت.  
نکته قابلتوجه اینکه؛ ظاهراً در اثر کوتاهی نهادهای پرستاری در طول سال  ۹۷ و ۹۸ تعداد ۵ هزار و اندی از مجوزهای قبلی استخدامی ۱۰ هزار نفره گروه پرستاری به سایر گروه ها تعلقگرفته است. و لیکن با توجه به اضطراری بودن شرایط کمبود نیروی گروه پرستاری،  بنا شد بر نحوه بهکارگیری مجوزهای استخدامی جدید ؛ سازمان نظام پرستاری به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گزارش دهد.
لازم به ذکر است که بهطور  سالیانه  نیز موضوع استخدام نیروهای گروه پرستاری،  توسط این کمیته  مشترک پیگیری و با توجه به راهاندازی و تأسیس بیمارستانهای جدید و همچنین بخشهای مختلف الحاقی در بیمارستانهای کشور و همچنین  بازنشسته شدن جمعی از همکاران گروه پرستاری؛  حداقل تعداد ۱۰ هزار استخدام در هرسال اقدام  ویژه صورت گیرد. در ضمن ۱۰ هزار نفر مجوز استخدام  شامل تمامی گروه پرستاری است.
تأکید رئیس مجلس برافزایش پرستاران بر اساس استاندارد
همچنین ظهر یکشنبه، اول دیماه نیز رئیس و اعضای هیئترئیسه شورای عالی نظام پرستاری با دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو کردند که دکتر علی لاریجانی در نشست فوق با اشاره به وضعیت استخدام پرستاران، گفت: با توجه به افزایش تعداد تختهای بیمارستانی باید تعداد پرستاران بر اساس استاندارد افزایش پیدا کند. شورای عالی نظام پرستاری اذعان دارد که بر اساس کار کارشناسی به ازای هر تخت بیمارستانی 2.5 پرستار نیاز است و لذا دولت با قبول این شاخص باید مسئله استخدام پرستاران را رفع کند.
محمد میرزابیگی رئیس شورای عالی نظام پرستاری نیز در این دیدار، گفت: در حال حاضر در رشته پرستاری 200 دانشکده با 60 هزار دانشجو داریم و 140 هزار پرستار در شرایط کنونی در حوزههای مختلف خصوصی و دولتی، نیروهای مسلح و غیره مشغول خدمات هستند.


گزارش: امین بلندهمت


 


چاپ | ارسال به ديگران

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

به نظرشما کدامیک از گروه رشته های تحصیلی شانس بیشتری برای یافتن فرصت شغلی دارند؟