آخرین وضعیت برگزاری آزمون استخدامی و ساماندهی نیرو در آموزش و پرورش

در نشست خبری معاون برنامهریزی و توسعه منابع این وزارتخانه تشریح شد
آخرین وضعیت برگزاری آزمون استخدامی و ساماندهی نیرو در آموزش و پرورش


معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از احتمال برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش در نیمه اول سال 99 خبر داد و اعلام کرد: استخدام نیرو های حق التدریس نیز قبل از سال 99 انجام می شود.
به گزارش خبرنگار بازارکار معاون برنامهریزی و توسعه منابع در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه به تشریح طرح مسکن، بیمه تکمیلی، رتبهبندی فرهنگیان بودجه سال 99 آموزشوپرورش و قانون تعیین تکلیف معلمان حقالتدریس، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیشدبستانی پرداخت.
دکتر علی الهیار ترکمن در این نشست خبری  در پاسخ به سوال خبرنگار بازارکار درباره تعداد کسانی که می توانند در قالب استخدام نیروهای حق التدریس و نهضتی ها وارد آموزش و پرورش شوند گفت: حدود 75 تا 80 هزار نفر شرایط استخدام در آموزش و پرورش را دارند اما تعداد مجوزهای استخدامی بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.
تدوین برنامه هفتم توسعه در آموزش وپرورش از ابتدای سال 99
دکتر الهیار ترکمن بابیان اینکه در سال ٩٩ موضوع تدوین برنامه هفتم توسعه آموزش و پرورش را داریم گفت: مجموعه برنامهریزی کشور از نیمه سال ٩٩ وارد تدوین برنامه هفتم توسعه میشود. برنامه هفتم توسعه آخرین برنامه سند چشمانداز است و باید سیاستگذاریهای روشن و مشخصی داشته باشیم تا به تحقق حداکثری همه عوامل کمک کند. همچنین باید آموزشوپرورش را برای تدوین چشمانداز دوم آماده کنیم تا سیاستهای توسعه مبتنی بر آن چشمانداز پیشبرود.
الهیار با بیان اینکه سیاستگذاری رکن اصلی تدوین برنامههای توسعه است، گفت: باید برای برنامهریزی مطالعه دقیقی داشته باشیم و در این راستا کمیته تدوین برنامه هفتم را با حضور صاحبنظران تشکیل خواهیم داد تا برنامهها و موانع مدنظر را بررسی کنیم.
از ابتدای سال 1399 ساماندهی نیروی انسانی آغاز میشود
معاون برنامهریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش با اشاره به ساماندهی نیروی انسانی، اظهارکرد: باتدبیر وزیر کمیتهای متشکل از نمایندگان آموزش و پرورش، سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامهوبودجه تشکیلشده است تا نیاز واقعی و شیوههای تأمین نیاز بررسی و باید تا نیمه اسفند نهایی کنیم تا در ابتدای سال ٩٩وارد فاز ساماندهی نیروی انسانی شویم. بنابراین بر اساس تصمیمهای این کمیته تغییراتی در نقل و انتقالات و تأمین نیروی موردنیاز خواهیم داشت که به اطلاع فرهنگیان خواهد رسید.
نظام رتبه بندی فرهنگیان بر اساس شغل محوری
الهیار با اشاره به رتبهبندی فرهنگیان به استناد جز ٢بند الف ماده ۶٣قانون برنامه ششم توسعه، اظهار داشت: دولت موظف بهنظام رتبهبندی شده است تا مجلس شورای اسلامی آن را در قالب بودجهریزی سنواتی تصویب کند.
وی افزود: در قانون بودجه سال ٩٨ دو هزار میلیارد تومان برای رتبهبندی فرهنگیان پیشبینیشده بود که بر این اساس دولت نظام رتبهبندی فرهنگیان را تعریف کرد و رتبهبندی بر اساس نظام شغل محور و شایستگیها و صلاحیتها شغلی تعریف و تدوینشده است. رتبهبندی حرفهای معلمان فرایندی است که از احراز صلاحیتها آغاز و به ارتقای کیفت منجر میشود که در این راستا برخی مشوقها پیشبینیشده است که یکی از این مشوقها افزایش حقوق است.
احتمال برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش در نیمه اول سال 99
معاون وزیر آموزش و پرورش درباره اینکه با نیازهای آموزش و پرورش به نیروی انسانی آیا احتمال برگزاری آزمون استخدامی در ماه های آینده وجود دارد یا نه گفت: احتمال برگزاری آزمون استخدامی در نیمه اول سال 99 وجود دارد.
الهیار افزود: آزمون بعدی منوط به مجوزهای سازمان امور اداری و استخدامی است و ما براساس نیاز هایی که اعلام می کنیم امیدواریم مجوزهای لازم تخصیص یابد.
دیدگاه آموزش و پرورش درباره تعیین تکلیف معلمان حقالتدریس
معاون برنامهریزی و توسعه منابع با اشاره به قانون تعیین تکلیف مـــعـــلمـــان حـــقالتدریس، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیشدبستانی، گفت: این قانون آییننامه اجرایی دارد که به تصویب هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس شورای اسلامی رسیده و به استانها ابلاغشده است اما مجلس شورای اسلامی استفساریهای تهیهکرده است و دولت و آموزشوپرورش با هرگونه استفساریهای که باعث توسعه قانون شود مخالف هستند.
جذب معلم بر اساس شایسته گزینی
وی بابیان اینکه استفساریه فقط باید نقاط مبهم را شفاف کند، گفت: بهعنوان متولیان برنامهریزی نیروی انسانی در وزارت آموزشوپرورش با هر موردی که بخواهد به فرایند علمی مبتنی بر رقابت و شایسته گزینی در جذب نیروی انسانی خدشه وارد کند مخالف هستیم و نظر مخالف خود را طبق قانون اعلام خواهیم کرد.
قرارداد بیمه تکمیلی باهدف جلوگیری از جهش قیمت و افزایش خدمات منعقد شده است
الهیار با بیان اینکه درحوزه رفاهی و پشتیبانی اقداماتی صورت گرفته است، گفت: در بیمه تکمیلی دو شکل مرسوم صندوقی و بیمهگری را داریم و در سالهای گذشته بیمه تکمیلی در آموزشوپرورش بهصورت صندوقی و با تعرفه مشخص انجام میشد که مسائل و مشکلاتی نیز داشت و تلاش کردیم با شعاری که همواره به آن اعتقاد داریم، در راستای منافع فرهنگیان -جهش قیمت ایجاد نشود و خدمات محدود نشود- وارد فاز برنامهریزی جدیدی شدیم. بنابراین کمترین عدم افزایش را در سالهای گذشته در قرارداد جدید بیمه تکمیلی داریم و در مقابل پانصد مرکز درمانی جدید به مراکز تحت قرارداد بیمه آتیه سازان اضافه شد.
 الهیار خاطرنشان کرد: با وعدهای که بیمه به ما داده است، پرداخت خسارت و مبالغ در زمان کوتاهی خواهد بود و تلاش میکنیم تا با عددی که در لایحه بودجه سال٩٩ برای بخش رفاهی فرهنگیان پیشبینی کردهایم زمان پرداخت خسارات بیمهها را نیز کوتاهتر کنیم و البته برخی از خدمات بیمه افزایش قیمت داشتند که حداکثر ظرفیت را رعایت کردهایم.
همکاری با بانک ملی ایران
وی با اشاره به قرارداد جدید با بانک ملی درباره وامهای مرابحه و وام خرید و احداث مسکن، اظهار داشت: امیدواریم مبالغ این وامها افزایش پیدا کند و با توجه به تفاهمنامه احداث١٧٠هزار واحد مسکونی با وزارت راه و شهرسازی میتواند شکل جدیدی به خود بگیرد.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش افزود: پس از عقد تفاهمنامه با بانک ملی رقم وام را اعلام میکنیم که در این قرارداد جدید سقف وامها افزایش پیداکرده و عدد سود همان ١٣درصد باقیمانده است.
الهیار با اشاره به تفاهمنامه احداث مسکن با وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی پذیرفته است که برای مسکن فرهنگیان اولویت قائل شود و در احداث مسکن واگذاری پروژههای مسکن ملی به فرهنگیان اقدام کند که بهزودی اولین فازهای اجرایی آن آغاز خواهد شد.


گزارش: امیرعلی بینام


 


چاپ | ارسال به ديگران

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

به نظرشما کدامیک از گروه رشته های تحصیلی شانس بیشتری برای یافتن فرصت شغلی دارند؟