معرفی مشاغل

همان‌گونه که در شماره قبل بازارکار درزمینهٔ معرفی دوره‌های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اشاره شد، مأموريت اصلي این سازمان آموزش، پژوهش، توليد استانداردهاي آموزشي و ارزشيابي مهارت نيروي كار كشور است كه فرآيند آموزش به صورت کوتاه مدت و پودمان هاي تکميلي بين سطوح تحصيلي از طريق آموزش در مراكز ثابت بخش دولتي، تيم هاي سيار شهري و روستايي، مراکز جوار صنايع و صنوف، مراکز جوار دانشگاه، مراکز جوار زندان، مراکز جوار پادگان ها، آموزش در مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي و همچنين آموزش در بخش غير دولتي توسط آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي انجام مي شود و بدين وسيله نسبت به تأمين و تربيت نيروي كار ماهر و نيمه ماهر مورد نياز بخش هاي مختلف صنعت، كشاورزي و خدمات و ارتقاي فرهنگ مهارت هاي فني جامعه اقدام مي نمايد. همچنین به مهارت آموختگان درصورتی که در ارزشیابی احراز صلاحیت شغلی و حرفه ای موفقیت کسب کنند، گواهینامه صلاحیت شغلی اعطا می شود. متقاضیان دریافت گواهینامه با شرکت در آزمون های کتبی و عملی و قبولی نهایی موفق به اخذ گواهی نامه از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور خواهند شد. اهمیت آموزش‌های اشاره‌شده سبب شد
22 مهر 1398 9:37
همان‌گونه که در شماره‌های قبل بازار کار درزمینهٔ معرفی دوره‌های مهارتی سازمان آموزش فني و حرفه‌ای کشور اشاره شد، این سازمان بنا بر مأموریت اصلی خود و باهدف تأمين و تربيت نيروي كار ماهر و نيمه ماهر موردنیاز بخش‌های مختلف صنعت، كشاورزي و خدمات و ارتقاي فرهنگ مهارت‌های فني جامعه، اقدام به برگزاری دوره آموزشی در دو بخش دولتی و غیردولتی می نماید ( صنایع خودرو، الكترونيك، برق ، جوشكاري و بازرسي جوش، تاسيسات، امور زراعی ، صنايع غذايي و....).آموزشهای بخش دولتی در مراکز آموزشی سراسر کشور بصورت رایگان انجام می شود. کارآموزان پس از گذراندن دوره آموزشی و قبولی نهایی در آزمون کتبی و عملی موفق به اخذ گواهی نامه از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور خواهند شد. اهمیت آموزش‌های اشاره‌شده سبب شد تا نشریه بازار کار با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به معرفی خدمات آموزشی و دوره‌های آموزشی این سازمان بپردازد. حرفه آموزشی که در این هفته به معرفی آن خواهیم پرداخت ، نقاش شیشه‌های تزئینی(ویترای)می‌باشدکه در سال 97 به میزان 226 نفر- دوره در بخش دولتی آموزش داده‌شده است .
14 مهر 1398 11:24
همان‌گونه که در شماره‌های مختلف بازارکار درزمینهٔ معرفی دوره‌های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اشاره شد، مأموريت اصلي سازمان آموزش فني و حرفه‌ای كشور آموزش، پژوهش، توليد استانداردهاي آموزشي و ارزشيابي مهارت نيروي كار كشور است كه فرآيند آموزش به صورت کوتاه مدت و پودمآن‌هاي تکميلي بين سطوح تحصيلي از طريق آموزش در مراكز ثابت بخش دولتي، تیم‌های سيار شهري و روستايي، مراکز جوار صنايع و صنوف، مراکز جوار دانشگاه، مراکز جوار زندان، مراکز جوار پادگان‌ها، آموزش در مركز تربيت مربي و پژوهش‌های فني و حرفه‌ای و همچنين آموزش در بخش غیردولتی توسط آموزشگاه‌های آزاد فني و حرفه‌ای انجام می‌شود و بدين وسيله نسبت به تأمين و تربيت نيروي كار ماهر و نيمه ماهر موردنیاز بخش‌های مختلف صنعت، كشاورزي و خدمات و ارتقاي فرهنگ مهارت‌های فني جامعه اقدام می‌نماید. همچنین به مهارت آموختگان درصورتیکه در ارزشیابی احراز صلاحیت شغلی و حرفه‌ای موفقیت کسب کنند، گواهینامه صلاحیت شغلی اعطا می‌شود. متقاضیان دریافت گواهینامه با شرکت در آزمون‌های کتبی و عملی و قبولی نهایی موفق به اخذ گواهی‌نامه از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور خواهند شد. اهمیت آموز
14 مهر 1398 9:58
همان‌گونه که در شماره مختلف بازار کار درزمینهٔ معرفی دوره‌های مهارتی سازمان آموزش فني و حرفه‌ای کشور اشاره شد، این سازمان بنا بر مأموریت اصلی خود و باهدف تأمين و تربيت نيروي كار ماهر و نيمه ماهر موردنیاز بخش‌های مختلف صنعت، كشاورزي و خدمات و ارتقاي فرهنگ مهارت‌های فني جامعه، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزش مهارتی رایگان در مراکز آموزشی دولتی خود می‌نماید (آموزش‌های غیر رایگان در بخش غیردولتی توسط آموزشگاه‌های آزاد فني و حرفه‌ای انجام می‌شود). متقاضیان دریافت گواهینامه مهارت، پس از قبولی نهایی در آزمون کتبی و عملی موفق به اخذ گواهی‌نامه از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور خواهند شد. اهمیت آموزش‌های اشاره‌شده سبب شد تا نشریه بازار کار با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به معرفی خدمات آموزشی و دوره‌های آموزشی این سازمان بپردازد. حرفه آموزشی که در این هفته به معرفی آن خواهیم پرداخت، تعمیرکارسخت افزار تلفن همراه است که درسال 96 جزء حرفه‌های پرمخاطب سازمان بوده است (4726 نفر- دوره در بخش آموزش دولتی)
13 مهر 1398 12:42
مأموريت اصلي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور آموزش، پژوهش، توليد استانداردهاي آموزشي و ارزشيابي مهارت نيروي كار كشور است كه فرآيند آموزش به صورت کوتاه مدت و پودمان هاي تکميلي بين سطوح تحصيلي از طريق آموزش در مراكز ثابت بخش دولتي، تيم هاي سيار شهري و روستايي، مراکز جوار صنايع و صنوف، مراکز جوار دانشگاه، مراکز جوار زندان، مراکز جوار پادگان ها، آموزش در مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي و همچنين آموزش در بخش غير دولتي توسط آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي انجام مي شود و بدين وسيله نسبت به تأمين و تربيت نيروي كار ماهر و نيمه ماهر مورد نياز بخش هاي مختلف صنعت، كشاورزي و خدمات و ارتقاي فرهنگ مهارت هاي فني جامعه اقدام مي نمايد. همچنین به مهارت آموختگان درصورتیکه در ارزشیابی احراز صلاحیت شغلی و حرفه ای موفقیت کسب کنند، گواهینامه صلاحیت شغلی اعطا می شود. متقاضیان دریافت گواهینامه با شرکت در آزمون های کتبی و عملی و قبولی نهایی موفق به اخذ گواهی نامه از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور خواهند شد. اهمیت آموزش‌های اشاره‌شده سبب شد تا نشریه بازار کار با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به معرفی
13 مهر 1398 12:25
همان گونه که در شماره های مختلف بازار کار در زمینه معرفی دوره های مهارتی سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور اشاره شد، این سازمان بنا بر ماموریت اصلی خود و با هدف تأمين و تربيت نيروي كار ماهر و نيمه ماهر مورد نياز بخش هاي مختلف صنعت، كشاورزي و خدمات و ارتقاي فرهنگ مهارت هاي فني جامعه ، اقدام به برگزاری دوره آموزشی در دو بخش دولتی و غیردولتی می نماید .آموزشهای بخش دولتی در مراکز آموزشی سراسر کشور بصورت رایگان انجام می شود. کارآموزان پس از گذراندن دوره آموزشی و قبولی نهایی در آزمون کتبی و عملی موفق به اخذ گواهی نامه از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور خواهند شد. اهمیت آموزش‌های اشاره‌شده سبب شد تا نشریه بازار کار با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به معرفی خدمات آموزشی و دوره‌های آموزشی این سازمان بپردازد. حرفه آموزشی که در این هفته به معرفی آن خواهیم پرداخت ، صفحه آرايي با نرم افزار ایندیزاین ( INDESIGN) می باشد.
13 مهر 1398 12:15
همان‌گونه که در شماره‌های مختلف بازار کار درزمینهٔ معرفی دوره‌های مهارتی سازمان آموزش فني و حرفه‌ای کشور اشاره شد، این سازمان بنا بر مأموریت اصلی خود و باهدف تأمين و تربيت نيروي كار ماهر و نيمه ماهر موردنیاز بخش‌های مختلف صنعت، كشاورزي و خدمات و ارتقاي فرهنگ مهارت‌های فني جامعه، اقدام به برگزاری دوره آموزشی در دو بخش دولتی و غیردولتی می‌نماید. آموزش‌های بخش دولتی در مراکز آموزشی سراسر کشور به‌صورت رایگان انجام می‌شود. کارآموزان پس از گذراندن دوره آموزشی و قبولی نهایی در آزمون کتبی و عملی موفق به اخذ گواهی‌نامه از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور خواهند شد. اهمیت آموزش‌های اشاره‌شده سبب شد تا نشریه بازار کار با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به معرفی خدمات آموزشی و دوره‌های آموزشی این سازمان می‌پردازد. حرفه آموزشی که در این هفته به معرفی آن خواهیم پرداخت، تعمیرکار آبگرمکن دیواری است که درسال 96 جزء حرفه‌های پرمخاطب سازمان بوده است (4142 نفر- دوره در بخش آموزش دولتی)
13 مهر 1398 12:8
همان‌گونه که در شماره‌های مختلف بازار کار درزمینهٔ معرفی دوره‌های مهارتی سازمان آموزش فني و حرفه‌ای کشور اشاره شد، این سازمان بنا بر مأموریت اصلی خود و باهدف تأمين و تربيت نيروي كار ماهر و نيمه ماهر موردنیاز بخش‌های مختلف صنعت، كشاورزي و خدمات و ارتقاي فرهنگ مهارت‌های فني جامعه ، اقدام به برگزاری دوره آموزشی در دو بخش دولتی و غیردولتی می‌نماید .آموزش‌های بخش دولتی در مراکز آموزشی سراسر کشور به‌صورت رایگان انجام می‌شود. کارآموزان پس از گذراندن دوره آموزشی و قبولی نهایی در آزمون کتبی و عملی موفق به اخذ گواهی‌نامه از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور خواهند شد. اهمیت آموزش‌های اشاره‌شده سبب شد تا نشریه بازار کار با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به معرفی خدمات آموزشی و دوره‌های آموزشی این سازمان می‌پردازد. حرفه آموزشی که در این هفته به معرفی آن خواهیم پرداخت ، کاربر اسانس‌های گیاهی است که درسال 96 جزء حرفه‌های پرمخاطب سازمان بوده است(1187 نفر- دوره در بخش آموزش دولتی).
13 مهر 1398 12:0
همان‌گونه که در شماره قبل بازارکار درزمینهٔ معرفی دوره‌های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اشاره شد، مأموريت اصلي این سازمان آموزش، پژوهش، توليد استانداردهاي آموزشي و ارزشيابي مهارت نيروي كار كشور است كه فرآيند آموزش در قالب دوره‌های 1 تا 18 ماهه به صورت کوتاه مدت و پودمان هاي تکميلي بين سطوح تحصيلي انجام می‌شود. اهمیت آموزش‌های اشاره‌شده سبب شد تا نشریه بازار کار با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به معرفی خدمات آموزشی و دوره‌های آموزشی این سازمان می‌پردازد. عنوان حرفه آموزشی که در این هفته به معرفی آن خواهیم پرداخت، تعمیرکار اتومبیل‌های سواری بنزینی (درجه 2) است. این حرفه در خوشه صنعت و گروه صنایع خودرو قرار می‌گیرد. این حرفه درسال گذشته جزء حرفه‌های پرمخاطب سازمان بوده است و عملکرد آموزشی بیش از 14000 نفر-دوره تنها در بخش آموزش دولتی داشته است.
13 مهر 1398 11:45
طرح‌ريزي، هماهنگي و اعمال تدابير امنيتي براي سيستم‌هاي اطلاعاتي براي قاعده‌مند كردن دسترسي به فايل‌ها و اطلاعات كامپيوتر و جلوگيري از تغييرات غيرمجاز، ويرايش يا افشاي اطلاعات از مهم‌ترين وظايف و مهارت‌هاي مورد نياز يك كارشناس امنيت كامپيوتر است.
8 شهريور 1398 10:19

سایت های مرتبط